4 Lưu Ý Sau Khi Tiêm Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu

Danh mục: Huyết tương giảm tiểu cầu

Google map

Giờ hoạt động

Monday : 08.00 - 10.00
Tuesday : 08.00 - 10.00
Wednesday : 08.00 - 10.00
Thursday : 08.00 - 10.00
Friday : 09.00 - 07.00
Saturday : 10.00 - 05.00
Sunday : 10.00 - 05.00