Chụp X- Quang Liệu Có Phát Hiện Được Bệnh Loãng Xương Không?

Danh mục: Loãng xương

  • Home
  • -
  • Loãng xương

Google map

Giờ hoạt động

Monday : 08.00 - 10.00
Tuesday : 08.00 - 10.00
Wednesday : 08.00 - 10.00
Thursday : 08.00 - 10.00
Friday : 09.00 - 07.00
Saturday : 10.00 - 05.00
Sunday : 10.00 - 05.00